Artikelen


Methode

Wetenschappelijk literatuuronderzoek vormt de basis van artikelen van Harmonious Contact (HC). De kwaliteit van de inhoud van artikelen wordt gewaarborgd door onderstaande richtlijnen te volgen:

1) een specifieke vraag wordt geformuleerd die beantwoord kan worden aan de hand van literatuuronderzoek;

2) verwachtingen over de uitkomst worden geconcretiseerd (hypotheses);

3) peer-reviewed publicaties worden geraadpleegd om de vraagstelling te beantwoorden;

4) publicaties die voor én tegen de hypothesen spreken, worden opgenomen in de verslaglegging; en

5) de geraadpleegde bronnen worden vermeld in de verslaglegging.

Beperkingen artikelen HC

De artikelen van HC zijn gebaseerd op peer-reviewed publicaties. HC streeft ernaar om de conclusies van deze bronnen zo accuraat mogelijk te verwoorden. Echter blijft er altijd sprake van enige vorm van interpretatie. De artikelen van HC zijn zelf geen peer-reviewed publicaties. Doordat dit kwaliteitskenmerk ontbreekt, zijn de artikelen van HC te kenmerken als secundair wetenschappelijke bronnen.

Waarborgen leesbaarheid

HC wil toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van horsemanship en paardondersteunde hulp- en dienstverlening. Om de artikelen leesbaar te houden, is ervoor gekozen op een aantal punten af te wijken van de APA standaard. Ten eerste is gekozen om bij de eerste verwijzing naar een artikel met meer dan twee auteurs, de eerste auteur te benoemen gevolgd door et al.. De volledige, APA correcte verwijzing is opgenomen in de literatuurlijst. Ten tweede, de referenties hebben een kleinere lettergrootte, om duidelijk te maken dat deze informatie geen inhoudelijk onderdeel is van de lopende tekst. Ten derde is ervoor gekozen het gebruik van vaktermen daar waar mogelijk te beperken.