Wetenschap


Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappelijke methode is een methode om tot feitelijke kennis te komen. Drie belangrijke kenmerken van wetenschappelijk onderzoek zijn: falsifieerbaarheid, repliceerbaarheid en generaliseerbaarheid. Falsificeerbaarheid wil zeggen dat een onderzoek zo wordt opgezet dat een vooraf geformuleerde verwachting (hypothese) ontkracht kan worden. Repliceerbaarheid houdt in dat methodiek en bronnen zo omschreven worden dat het onderzoek herhaald kan worden. Uit een exacte herhaling van het onderzoek behoren dezelfde conclusies getrokken te kunnen worden. Om algemeen geldende uitspraken te kunnen doen, moet de onderzoeksmethodiek generalisatie mogelijk maken. Bevindingen gelden dan niet alleen voor de steekproef, maar voor de gehele populatie waaruit de steekproef is getrokken (Salkind, 2009).

Peer-review

Peer-review (collegiale toetsing) is een proces waarin wetenschappelijke werken voor publicatie getoetst worden. Een commissie van tenminste drie (Salkind, 2009, p. 52) onafhankelijke experts beoordelen het ingezonden werk. De voorkeur voor primaire wetenschappelijke bronnen bij literatuuronderzoek is hierop gebaseerd. De kwaliteit van de informatie is namelijk eerst grondig getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie. Daarnaast staat in de originele wetenschappelijke bron de conclusie van het onderzoek met alle nuances omschreven (Salkind, 2009).

Waarom wetenschap?

Kritisch nadenken is de motor die de wetenschap draaiende houdt. Het kritisch nadenken over de waarde van wetenschappelijk onderzoek wil HC dan ook ten zeerste aanmoedigen. HC heeft de keuze gemaakt om de artikelen primair op wetenschappelijk onderzoek te baseren. HC neemt het standpunt in dat wetenschap, ondanks haar beperkingen, op dit moment de beste tot onze beschikking staande methode tot waarheidsvinding is. Door veronderstellingen van een individu aan de algemene ervaring te toetsen, komt kennis tot stand die geldt voor meer situaties dan alleen de ervaringen en introspectie van een individu, of een groep individuen.

Meer over wetenschap en pseudowetenschap

Discussieer mee!

De opvatting van HC is één van de opvattingen die er over wetenschappelijk onderzoek zijn. Wilt u meer weten, of uw mening delen over wetenschap in de paardenwereld? Dan kunt u terecht op de Facebookpagina van HC.

Referenties (APA-stijl)

Salkind, N. J. (2009). Exploring Research. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc..